Algemene voorwaarden

Sectie 1. Tickets

 1. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel de koper is gebonden tot de betaling. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. (cfr. wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen)
 2. Gereserveerde en betaalde tickets kunnen onder geen geval geannuleerd worden. Terugbetaling van tickets in steeds onmogelijk.
 3. De organisatie van het evenement raadt ten zeerste aan om minderjarigen te laten vergezellen door een volwassen begeleider. Indien dit niet gebeurt kan de organisatie onder geen geval verantwoordelijk verklaard worden voor deze minderjarigen!
 4. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.
 5. In principe liggen de gereserveerde tickets klaar aan de ingang van het desbetreffende evenement, tenzij anders vermeld of tenzij anders gevraagd door de klant.
 6. Door de aankoop van een ticket aanvaard je deze algemene voorwaarden.

Sectie 2. Website

 1. vzw He is alive wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreeks schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van vzw He is alive. Vzw He is alive is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. vzw He is alive dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.
 2. Wie internetpagina’s bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld omtrent het ‘IP-nummer’ waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten, het besturingssysteem en de internetbrowser van de gebruiker en de laatste website die door de gebruiker is bezocht. Met deze gegevens kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bezochte sites worden verbeterd. vzw He is alive zal dergelijke gegevens – indien en voorzover deze al worden gebruikt – uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken. Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste ‘cookies’ zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. vzw He is alive beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen. (cfr. wet van10 juli 2012. – betreffende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie)
 3. Het is verboden deze website te gebruiken op een wijze die andere gebruikers hindert, kan hinderen of het functioneren van deze website aantast.
 4. De vzw He is alive is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.
 5. Alle hier gepubliceerde teksten mogen vrij gebruikt worden voor publicaties over de Festicert / He is alive. Gebruik van de teksten voor andere doeleinden is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van vzw He is alive.
  De rechten op de teksten blijven eigendom van vzw He is alive.
  De rechten op de gebruikte foto’s/video’s blijven eigendom van de vermelde fotografen en/of de huisfotografen/huisvideografen.

Sectie 3. Gedragsregels

 1. De aanwezigen zijn verplicht zich ten allen tijde te voegen naar de afspraken, regels en richtlijnen die door de organisatie mondeling of op andere wijze worden meegedeeld. Wie deze afspraken, richtlijnen of regels negeert zal geweigerd worden van verdere deelname aan het evenement. De organisatie behoudt het recht om in dergelijke gevallen de terugbetaling te weigeren van “de door de geweigerde persoon aangekochte tickets of andere diensten”.
 2. De organisatie is in geen geval verantwoordelijk voor ongevallen, verlies of diefstal, etc.
 3. Het meebrengen van eigen dranken en voedingswaren op het festivalterrein is niet toegelaten. De organisatie behoudt zich het recht deze in beslag te nemen.
 4. Onder de 16 jaar is zowel roken als het gebruik van alcohol verboden.
 5. Drugs en het gebruik van sterke dranken is volledig verboden. Sterke dranken worden in beslag genomen en druggebruik wordt meteen overgedragen aan de politiediensten. Ook overmatig drankgebruik is strikt verboden.
 6. Het is niet toegestaan passief of actief reclame te maken, zulks ter beoordeling van de organisatie. Ook flyeren is niet toegestaan, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de organisator.

Sectie 4. Privacy policy

 1. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het bestelformulier. vzw He is alive behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek. (cfr. wet van 8 december 1992 betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.)
 2. De klant heeft door aanvaarding van deze algemene voorwaarden toestemming aan de organisatie vzw He is alive voor het nemen van foto’s en video’s. Hiertoe worden door de vzw mensen aangesteld als huisfotografen en huisvideografen. Deze foto’s en video’s zijn aldus ook eigendom van de vzw He is alive en mogen aldus gebruikt worden in eigen publicaties.

Sectie 5. De organisatie

 1. De organisatie doet haar uiterste best om het programma van het evenement zo goed mogelijk te verzorgen. De annulatie van (een deel van) het programma binnen de 21 dagen voor de aanvang van het evenement wordt uitdrukkelijk als overmacht beschouwd, en in zulks geval kan de koper geen aanspraak doen op terugbetaling.
 2. vzw He is alive heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en vzw He is alive worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel.

Sectie 6. Alive-Market

klik hier

Wijziging van de algemene voorwaarden: Januari 2015

Contacgegevens:

vzw He is alive
Adres: Lothariusstraat 31 – 9032 Wondelgem

Giften:
IBAN: BE88 7350 2330 4741
BIC: KREDBEBB

BTW:
BE 0816 604 792